ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

ห้องประชุมนารายณ์ 80
ห้องประชุมนารายณ์ (รองรับได้ 80 คน)
2

รูปภาพ

ห้องประชุมมรกต 10
ห้องประชุมมรกต (รองรับได้ 10 คน)
3

รูปภาพ

ห้องประชุมบรรทมสินธุ์ 10
ห้องประชุมบรรทมสินธุ์ (รองรับได้ 10 คน)
4

รูปภาพ

ห้องประชุมโภชนาการ 10
ห้องประชุมโภชนาการ (รองรับได้ 20-30 คน)
5

รูปภาพ

ห้องประชุมอัญมณี 30
ห้องประชุมอัญมณี (รองรับได้ 20-30 คน)
6

รูปภาพ

ห้องประชุมอำนวยการ(ตึกใหม่) 10
ห้องประชุมอำนวยการ(ตึกใหม่) (รองรับได้ 10 คน)